Certyfikaty PTU

Regulamin Certyfikacji (dalej „Regulamin”)

I Rozdział 

Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uzyskiwania i przedłużania ważności Certyfikatów wydawanych przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne (PTU) przy udziale Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonograficznej (RSU) jako Usługodawców na rzecz osób ubiegających się o uzyskanie i przedłużanie ważności Certyfikatów jako Usługobiorcó

w zakresie:

 • Ultrasonografia podstawowa
 • Ultrasonografia piersi
 • Ultrasonografii dopplerowskiej naczyń szyjnych i kręgowych
 • Echokardiografii dorosłych
 • Ultrasonografii narządu ruchu
 • Ultrasonografii naczyń krwionośnych
 • Ultrasonografii w położnictwie, diagnostyce prenatalnej i ginekologii
 • Ultrasonografii w okulistyce
 • Ultrasonografii w urologii
 • Ultrasonografii w pediatrii
 • Ultrasonografia narządów szyi i obszaru twarzoczaszki
 • Ultrasonografii noworodkowej
 1. Definicje:
 • PTU – Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne z siedzibą w Warszawie, ul. Wyszogrodzka 2, 03-337  Warszawa, wpisanego do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000362922, adres do korespondencji: ul. Wyszogrodzka 2, 03-337 Warszawa
 • , zwane dalej „PTU, sprawuje nadzór merytoryczny i współdziała w organizowaniu kursów, szkoleń, konferencji przez RSU, uprawnione do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i innych pracowników medycznych w zakresie ultrasonografii – jest podmiotem uprawnionym do Certyfikacji osób ubiegających się o Certyfikaty PTU na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 • RSURoztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c., ul. Odrodzenia 7
  22-400 Zamość, NIP 9222305874, zwana dalej „RSU – prowadzi działalność gospodarczą w zakresie praktycznej nauki wykonywania różnych rodzajów badań ultrasonograficznych tkanek i narządów, została wpisana do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy – wspólnie z PTU organizuje proces Certyfikacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w obustronnej umowie współpracy.
 • Usługodawca PTU oraz
 • Certyfikat — Dokument potwierdzający uzyskanie praktycznych umiejętności przez lekarzy w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej, który zawiera co najmniej:
 • oznaczenie podmiotu, który otrzymał Certyfikat;
 • oznaczenie podmiotu dokonującego Certyfikacji
 • numer lub oznaczenie Certyfikatu;
 • zakres, w tym okres, na jaki została dokonana Certyfikacja;
 • datę wydania i podpis podmiotu dokonującego Certyfikacji lub osoby przez niego upoważnionej
 • Certyfikacja – proces weryfikacji umiejętności lekarzy w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej mający na celu wydanie Certyfikatu, szczegółowe zasady uzyskiwania Certyfikatu określa niniejszy Regulamin.
 • Wniosek o Certyfikację lub Wniosek – składany przez Podmiot Danych Wniosek, który zawiera co najmniej:
 • nazwę podmiotu ubiegającego się o certyfikację albo jego imię i nazwisko oraz wskazanie adresu jego siedziby, adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo adresu zamieszkania,
 • informacje potwierdzające spełnianie kryteriów Certyfikacji,
 • wskazanie zakresu wnioskowanej certyfikacji,
 • do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów certyfikacji albo ich kopie.
 • Umowa – zawarta pomiędzy PTU oraz RSU jako Usługodawcami a Usługobiorcą umowa, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawców na rzecz Usługobiorcy usług polegających na:  przeprowadzeniu procesu  Certyfikacji oraz wydaniu Certyfikatu, objęcia pięcioletnim nadzorem  w cyklu Certyfikacjizawierana przez Strony na odległość.
 • Strony – PTU i RSU jako Usługodawcy oraz Usługobiorca.
 • Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada dyplom ukończenia studiów medycznych i aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza, która występuje z Wnioskiem o Certyfikację za pośrednictwem strony internetowej.
 • Podmiot Danych – Usługobiorca ubiegający się o wydanie Certyfikatu oraz osoby, które uzyskały Certyfikat i podejmują starania dla utrzymania ważności Certyfikatu zgodnie z Regulaminem.
 • Serwis – strona internetowa prowadzona przez RSU, znajdująca się pod adresem elektronicznym www.usg.com.pl, za pośrednictwem której Strony zawierają umowy o świadczenie usługi Certyfikacji.
 • Dane Osobowe – wszelkie informacje o Podmiotach Danych, przetwarzane w związku z Umową w szczególności dane osobowe identyfikacyjne, kontaktowe oraz inne udostępniane przez Podmioty Danych niezbędne do procesu Certyfikacji jak również wywarzane w toku procesu Certyfikacji zgodnie z Regulaminem.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” lub „Przepisy o Ochronie Danych”.
 • UODO Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) dalej „RODO” lub „Przepisy o Ochronie Danych”.

II Rozdział 

Zasady szczegółowe  –  Procedura Certyfikacji

 1. Tryb i zasady Certyfikacji

O przyznanie Certyfikatu może wystąpić każdy lekarz, niezależnie od posiadanej specjalizacji lub w trakcie jej zdobywania. Lekarz może ubiegać się o Certyfikat w trybie określonym dla uzyskiwania poszczególnych rodzajów certyfikatów, o dowolną liczbę certyfikatów pod warunkiem, że będzie je uzyskiwał jeden po drugim. Niedopuszczalne jest ubieganie się równolegle o zdobycie dwóch lub więcej certyfikatów.
Aby ubiegać się o Certyfikat, należy spełnić następujące warunki:

1)Złożyć prawidłowo wypełniony Wniosek oraz przesłać wymagane (dalej „Dokumenty”) takie jak:

 • zaświadczenie o ilości wykonywanych badań (oryginał),
 • kserokopię otrzymanych certyfikatów wymaganych do ubiegania się o certyfikat, zgodnych z zakresem certyfikatu,
 • kserokopię zaświadczenia o ukończonym szkoleniu z podstaw fizycznych i aparaturowych,
 • podanie/prośbę o dopuszczenie do egzaminu z podaniem zakresu certyfikatu.
 • kserokopię numeru Prawa Wykonywania Zawodu (PWZ)

2)Dokumenty składane przez Wnioskującego w trakcie procedury o wydanie Certyfikatu są przedkładane w kopiach. Dokumentacja przechowywana jest przez okres co najmniej 2 lat. Jeżeli po upływie okresu, o którym mowa wyżej, Wnioskujący nie uzyska Certyfikatu, dokumentacja jest niszczona lub przekazywana Wnioskującemu o wydanie Certyfikatu na jego wniosek.

3)Posiada udowodniony, dwuletni (trzyletni dla ultrasonografii noworodkowej) okres wykonywania badań usg, potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem bezpośredniego zwierzchnika (kierownika) placówki medycznej, w której wykonuje badania usg, z podaniem liczby wykonywanych rocznie badań usg i ich rodzajó Minimalna liczba wykonywanych badań usg nie może być mniejsza niż 800 badań rocznie (500 badań rocznie w przypadku ultrasonografii noworodkowej). Lekarze pracujący w NZOZ lub wyłącznie prywatnie muszą załączyć stosowne, własne oświadczenie. Usługodawca zastrzega sobie prawo kontroli powyższych zaświadczeń i oświadczeń.

4)Ukończy jednodniowy kurs z podstaw fizycznych i aparaturowych diagnostyki ultrasonograficznej. Kurs ten jest obowiązkowy dla wszystkich ubiegających się o uzyskanie Certyfikatu PTU. Kursy takie organizowane są dwukrotnie w każdym roku kalendarzowym w Warszawie.

5)Ukończy minimum jeden 40 godz. kurs nauczania ultrasonografii zgodny z rodzajem Certyfikatu, w ośrodkach, szkołach nauczających ultrasonografii, mających  patronat naukowy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (informacje w sekretariacie PTU). Liczba godzin nauczania na kursie lub kilku kursach nie może być mniejsza niż 40 godzin (za wyjątkiem zakresów: ultrasonografia ogólna, ultrasonografia noworodkowa, ultrasonografia w  położnictwie, diagnostyce prenatalnej i ginekologii)

6)Zda egzamin teoretyczny (testowego) zawierający 75 pytań z zakresu wiedzy na dany certyfikat oraz z podstaw fizycznych i aparaturowych diagnostyki ultrasonograficznej. Test można zdawać w dwóch sesjach (wiosennej i jesiennej) w Warszawie, w terminach i miejscach wyznaczonych przez Usługodawcę.

7)Zda egzamin praktyczny przed komisją powołaną przez Usługodawcę. Egzamin praktyczny obejmuje samodzielne wykonanie badań usg, zgodnych z rodzajem danego Certyfikatu, ich interpretację, wykonanie właściwej dokumentacji zdjęciowej i zredagowanie opisu. Termin i miejsce egzaminów praktycznych wyznacza PTU.

8)Przestrzega kodeksu etyki lekarskiej.

 1. Niezależnie od warunków wskazanych w ust. 1 niniejszego rozdziału osoby ubiegające się o uzyskanie Certyfikatu:
 • z ultrasonografii podstawowej (diagnostyka usg narządów jamy brzusznej, narządów szyi), obowiązują te same warunki, jak dla certyfikatów w węższych zastosowaniach usg z tym, że muszą one ukończyć minimum dwa kursy praktyczne z zakresu diagnostyki usg narządów jamy brzusznej, diagnostyki usg tarczycy, przytarczyc, węzłów chłonnych szyi.
  Łączna liczba godzin szkoleń w ośrodkach posiadających patronat naukowy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, z w/w zakresów nie może być mniejsza niż 60 godzin nauczania,
 • z ultrasonografii w położnictwie, diagnostyce prenatalnej i ginekologii obowiązują te same warunki, jak dla certyfikatów w węższych zastosowaniach usg z tym, że muszą one ukończyć 40 godz. kursu praktyczno – teoretycznego z ultrasonografii w położnictwie i ginekologii na poziomie podstawowym oraz 20 godz. kursów doskonalących z zakresu diagnostyki prenatalnej w ośrodkach, szkołach nauczających ultrasonografii, mających  patronat naukowy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (informacje w sekretariacie PTU),
 • z ultrasonografii noworodkowej: ukończenie kursu nauczania ultrasonografii noworodkowej zgodnego z rodzajem certyfikatu, mającego  patronat naukowy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Kurs taki będzie odbywał się raz w roku. Informacji o terminach kursu udziela sekretariat Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii WUM: Tel: 22 59 66155, Tel: 22 596 64 12,  neonatologia.edu.pl oraz sekretariat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Rekomendowana liczba godzin nauczania na kursie teoretycznym  to 30 godzin. Wskazane jest udokumentowanie uczestnictwa w innych kursach krajowych lub zagranicznych z zakresu ultrasonografii noworodkowej (w tym jeden kurs z echokardiografii dla neonatologów).

 1. Egzamin teoretyczny i praktyczny
 • Egzamin teoretyczny i praktyczny można zdawać trzykrotnie w odstępach nie krótszych niż 6 miesięcy.
 • Trzykrotne niezaliczenie egzaminu powoduje konieczność rozpoczęcia od nowa procedury uzyskiwania Certyfikatu. Do egzaminu testowego należy przystąpić nie wcześniej niż przed upływem 24 miesięcy od ostatniego niezaliczonego egzaminu.
 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego jest odbycie wymaganych kursów oraz przesłanie wymaganych dokumentów zgodnie z Regulaminem na minimum 30 dni przed terminem egzaminu na adres:

Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 22-400 Zamość, Ul. Odrodzenia 7, z dopiskiem „EGZAMIN”. Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów i przedłużania ważności certyfikatów: bozena.mazur.rsu@gmail.com   Tel. 509 059 707. Zapisy na kursy i egzaminy: www.usg.com.pl

 • Okres czasu na rozpoczęcie i ukończenie szkolenia wymaganego do uzyskania Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz zdanie egzaminów określa się na 24 miesiące.
 • Za wydanie Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego naliczana jest opłata w wysokości  100,00 – na podstawie wystawionego rachunku.
 • Certyfikaty wydane przez PTU zachowują swoją ważność przez okres 5 lat od daty ich wydania.

III Rozdział. Zawarcie Umowy o Certyfikację

 1. Usługobiorca przystępuje do Umowy, przez wypełnienie Wniosku o Certyfikację/zgłoszenia na egzamin oraz przesłanie go drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej usg.com.pl zgodnie z niniejszym Regulaminem i na zasadach w nim określonych.
 2. Usługodawca potwierdza przyjęcie Wniosku o Certyfikację/zgłoszenia na egzamin i zawarcie umowy o Certyfikację przesyłając na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy potwierdzenie przyjęcia Wniosku/zgłoszenia. Przesłanie potwierdzenia przyjęcia Wniosku o Certyfikację jest równoznaczne z zawarciem przez Strony Umowy o Certyfikację.
 3. Umowa o Certyfikację zostaje zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do dnia upływu ważności Certyfikatu.
 4. W przypadku uzasadnionego przerwania procesu Certyfikacji, Umowa może zostać w każdym czasie rozwiązana z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia na pisemny wniosek strony, ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca. W szczególności Usługodawca może wypowiedzieć Umowę w przypadku niespełnienia przez Zamawiającego któregokolwiek z warunków, określonych w niniejszym Regulaminie, niezbędnych do uzyskania Certyfikatu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

IV Rozdział. Wykaz punktów akredytacyjnych („Punkty akredytacyjne”) Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

 1. Każda osoba, która przeszła pozytywnie procedurę Certyfikacji i otrzymała Certyfikat, dla utrzymania i odnowienia jego ważności, zobowiązana jest do uzyskiwania punktów zgodnie z Regulaminem. Minimalna liczba uzyskanych i udokumentowanych punktów potwierdzonych zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami uczestnictwa, zaświadczeniami o opłaceniu składek członkowskich, autorstwo artykułów naukowych, rozdziałów w książkach, monografiach, atlasach w każdym roku kalendarzowym, nie może być mniejsza niż 30 punktów, licząc od następnego roku po uzyskaniu Certyfikatu.
 2. Liczba zebranych punktów niezbędna do odnowienia ważności Certyfikatów PTU w okresie pięciu lat, nie może być mniejsza niż 250 punktów. Rozliczenie liczby punktów dotyczy całego 5-letniego okresu.
 3. W przypadku posiadania więcej niż jednego Certyfikatu, wymagana liczba punktów koniecznych do przedłużenia każdego z posiadanych zakresów wynosi 50. Punkty uzyskane wg pkt. 5 e), mają zastosowanie do każdego z posiadanych Certyfikatów osobno.
 4. Osoby, które nie spełniają powyższych warunków mogą ponownie ubiegać się o certyfikat PTU po spełnieniu wszystkich opisanych wyżej warunków jak dla osób, które ubiegają się o uzyskanie certyfikatu po raz pierwszy
 5. Wykaz Punktów akredytacyjnych możliwych do zdobycia zgodnie z niniejszym Regulaminem:
 • Uczestnictwo w kursach krajowych z zakresu tematyki ultrasonograficznej (szczebel podstawowy lub doskonalący) mających patronat naukowy PTU- 1 pkt za każdą godzinę kursu.- maximum 40 pkt. za jedną jednostkę szkoleniową. Wymagane stosowane pisemne potwierdzenie.
 • Uczestnictwo w zjazdach, kongresach, sympozjach, kursach krajowych z zakresu tematyki ultrasonograficznej organizowanych przez krajowe towarzystwa ultrasonograficzne i naukowe organizacje ultrasonograficzne lub diagnostyki obrazowej – 1 pkt za każdą godzinę kursu.- maximum 8 pkt. łącznie w ciągu 1 roku. Wymagane stosowne zaświadczenie.
 • Uczestnictwo w zjazdach, kongresach, sympozjach, kursach zagranicznych z zakresu tematyki ultrasonograficznej organizowanych przez zagraniczne towarzystwa ultrasonograficzne i międzynarodowe naukowe organizacje ultrasonograficzne lub diagnostyki obrazowej – 3 pkt za każdą godzinę kursu.- maximum 24 pkt. łącznie w ciągu 1 roku. Wymagane stosowne zaświadczenie.
 • Uczestnictwo Lokalne, wewnętrzne spotkania naukowe o tematyce ultrasonograficznej posiadające akredytację merytoryczną PTU- 1 pkt za każdą godzinę spotkania – maximum 8 pkt. łącznie w ciągu 1 roku. Wymagane stosowne zaświadczenie.
 • Przynależność do PTU, Europan Federation of Ultrasound Societies in Medicine and Biology, prenumerata kwartalnika „Journal of Ultrasonography”- po 8 pkt za każdą z wymienionych. Wymagane zaświadczenie o opłaceniu składki członkowskiej do 30 marca każdego roku kalendarzowego za przynależność do PTU i EFSUMB.
 • Staże szkoleniowe krajowe i zagraniczne o tematyce ultrasonograficznej:

A. do 1 tygodnia – 6 pkt,

B. do 2 tygodni  – 12 pkt,

C. powyżej 2 tygodni 6 pkt za każdy następny tydzień szkolenia. Wymagane stosowne zaświadczenie.

 • Przewodniczący komitetów organizacyjnych, naukowych, krajowych i zagranicznych zjazdów, kongresów i sympozjów o tematyce ultrasonograficznej – 20 pkt. Wymagane stosowne potwierdzenie.
 • Członkowie komitetów organizacyjnych i naukowych, krajowych i zagranicznych zjazdów, kongresów i sympozjów – 15 pkt. Wymagane stosowne potwierdzenie.
 • Czynny udział w zjazdach, kongresach, sympozjach  o tematyce ultrasonograficznej, z referatem, plakatem, filmem, wykładem w sesjach plenarnych i szkoleniowych (prezentacja ustna i multimedialna):

A. pierwszy autor- 10 pkt,

B. drugi autor –  8 pkt,

C. trzeci autor i kolejny autor – po 6 pkt.

 • Autorstwo lub redakcja naukowa książki (monografii, atlasu) o tematyce ultrasonograficznej- 25 pkt.
 • Autorstwo rozdziału w książkach, monografiach, atlasach o tematyce ultrasonograficznej- 15 pkt.
 • Przetłumaczenia na język polski książki lub monografii o tematyce ultrasonograficznej:

A. w całości – 25 pkt,

B. za każdy rozdział – 8 pkt.

 • Redakcja naukowa tłumaczonej na polski język książki lub monografii o tematyce ultrasonograficznej- 25 pkt.
 • Autorstwo artykułu w obcojęzycznych czasopismach naukowych o tematyce ultrasonograficznej:

A. pierwszy autor- 15 pkt,

B. drugi autor – 12 pkt,

C. trzeci i kolejny autor – po 8 pkt.

 • Autorstwo artykułu w krajowych czasopismach naukowych o tematyce ultrasonograficznej:

A. pierwszy autor – 12 pkt

B. drugi autor – 9 pkt,

C. trzeci autor i kolejny – po 6 pkt.

 • Kierownictwo naukowe kursów teoretycznych i praktycznych nauczania ultrasonografii organizowanych przez PTU lub pod naukowym patronatem PTU- 20 pkt.
 • Udział w zespole nauczającym na kursach teoretycznego i praktycznego nauczania ultrasonografii organizowanych przez PTU lub pod naukowym patronatem PTU- 15 pkt.
 • Kierownictwo organizacyjne kursów teoretycznego lub praktycznego nauczania ultrasonografii organizowanych przez PTU lub pod naukowym patronatem PTU- 20 pkt.

Zaktualizowano 23.08.2018r.

Zakres nauczanej i wymaganej wiedzy dla poszczególnych rodzajów certyfikatów PTU

Certyfikaty wydawane są zgodnie ze Statutem PTU.