Certyfikaty PTU

 

REGULAMIN  EGZAMINU UMIEJĘTNOŚCI Z DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNEJ

 

Regulamin Certyfikacji (dalej „Regulamin”)

Rozdział I

Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uzyskiwania i przedłużania ważności Certyfikatów wydawanych przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne (PTU) przy udziale Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonograficznej (RSU) jako Usługodawców na rzecz osób ubiegających się o uzyskanie i przedłużanie ważności Certyfikatów jako Usługobiorców

w zakresie:

 

 1. Ultrasonografia jamy brzusznej i tarczycy
 2. Ultrasonografia piersi
 3. Ultrasonografia jamy brzusznej, tarczycy i piersi
 4. Ultrasonografia narządów szyi i twarzoczaszki
 5. Ultrasonografia dopplerowska naczyń szyjnych i kręgowych
 6. Echokardiografia dorosłych
 7. Ultrasonografia narządu ruchu
 8. Ultrasonografia dopplerowska naczyń krwionośnych
 9. Ultrasonografia w położnictwie, diagnostyce prenatalnej i ginekologii
 10. Ultrasonografia w okulistyce
 11. Ultrasonografia w urologii
 12. Ultrasonografia w pediatrii
 13. Ultrasonografia noworodkowa

Definicje:

 1. PTU – Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne z siedzibą w Warszawie, ul. Wyszogrodzka 2, 03-337 Warszawa, wpisanego do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000362922, adres do korespondencji: ul. Wyszogrodzka 2, 03-337 Warszawa
 2. zwane dalej „PTU, sprawuje nadzór merytoryczny i współdziała w organizowaniu kursów, szkoleń, konferencji przez RSU, uprawnione do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i innych pracowników medycznych w zakresie ultrasonografii – jest podmiotem uprawnionym do Certyfikacji osób ubiegających się o Certyfikaty PTU na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 3. RSU – Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c., ul. Odrodzenia 7 22-400 Zamość, NIP 9222305874, zwana dalej „RSU – prowadzi działalność gospodarczą w zakresie praktycznej nauki wykonywania różnych rodzajów badań ultrasonograficznych tkanek i narządów, została wpisana do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy – wspólnie z PTU organizuje proces Certyfikacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w obustronnej umowie współpracy.
 4. Usługodawca PTU oraz
 5. Certyfikat — Dokument potwierdzający uzyskanie praktycznych umiejętności przez lekarzy w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej, który zawiera co najmniej:
 • oznaczenie podmiotu, który otrzymał Certyfikat;
 • oznaczenie podmiotu dokonującego Certyfikacji
 • numer lub oznaczenie Certyfikatu;
 • zakres, w tym okres, na jaki została dokonana Certyfikacja;
 • datę wydania i podpis podmiotu dokonującego Certyfikacji lub osoby przez niego upoważnionej
 1. Certyfikacja – proces weryfikacji umiejętności lekarzy w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej mający na celu wydanie Certyfikatu, szczegółowe zasady uzyskiwania Certyfikatu określa niniejszy Regulamin.
 2. Wniosek o Certyfikację lub Wniosek – składany przez Podmiot Danych Wniosek, który zawiera co najmniej:
 • nazwę podmiotu ubiegającego się o certyfikację albo jego imię i nazwisko oraz wskazanie adresu jego siedziby, adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo adresu zamieszkania,
 • informacje potwierdzające spełnianie kryteriów Certyfikacji,
 • wskazanie zakresu wnioskowanej certyfikacji,
 • do wniosku dołącza się skany dokumentów potwierdzające spełnianie kryteriów certyfikacji albo ich kopie.
 1. Umowa – zawarta pomiędzy PTU oraz RSU jako Usługodawcami a Usługobiorcą umowa, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawców na rzecz Usługobiorcy usług polegających na:  przeprowadzeniu procesu  Certyfikacji oraz wydaniu Certyfikatu, objęcia pięcioletnim nadzorem  w cyklu Certyfikacjizawierana przez Strony na odległość.
 2. Strony – PTU i RSU jako Usługodawcy oraz Usługobiorca.
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada dyplom ukończenia studiów medycznych i aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza, która występuje z Wnioskiem o Certyfikację za pośrednictwem strony internetowej.
 4. Podmiot Danych – Usługobiorca ubiegający się o wydanie Certyfikatu oraz osoby, które uzyskały Certyfikat i podejmują starania dla utrzymania ważności Certyfikatu zgodnie z Regulaminem.
 5. Serwis – strona internetowa prowadzona przez RSU, znajdująca się pod adresem elektronicznym www.usg.com.pl, za pośrednictwem której Strony zawierają umowy o świadczenie usługi Certyfikacji.
 6. Dane Osobowe – wszelkie informacje o Podmiotach Danych, przetwarzane w związku z Umową w szczególności dane osobowe identyfikacyjne, kontaktowe oraz inne udostępniane przez Podmioty Danych niezbędne do procesu Certyfikacji   jak również wywarzane w toku procesu Certyfikacji zgodnie z Regulaminem.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” lub „Przepisy o Ochronie Danych”.
 8. UODO Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) dalej „RODO” lub „Przepisy o Ochronie Danych”.

Rozdział II

Zasady szczegółowe  –  Procedura Certyfikacji

 1. Tryb i zasady Certyfikacji

O przyznanie Certyfikatu może wystąpić każdy lekarz, niezależnie od posiadanej specjalizacji lub w trakcie jej zdobywania. Lekarz może ubiegać się o Certyfikat w trybie określonym dla uzyskiwania poszczególnych rodzajów certyfikatów, o dowolną liczbę certyfikatów pod warunkiem, że będzie je uzyskiwał jeden po drugim. Niedopuszczalne jest ubieganie się równolegle o zdobycie dwóch lub więcej certyfikatów.

Aby ubiegać się o Certyfikat, należy spełnić następujące warunki:

 • Przesłać prawidłowo wypełnione Zgłoszenie oraz przesłać wymagane (dalej „Dokumenty”) takie jak:
 • zaświadczenie o ilości wykonywanych badań zgodnych z zakresem Certyfikatu (oryginał),
 • kserokopię otrzymanych certyfikatów wymaganych do ubiegania się o certyfikat, zgodnych z zakresem certyfikatu,
 • kserokopię zaświadczenia o ukończonym szkoleniu z podstaw fizycznych i aparaturowych,
 • podanie/prośbę o dopuszczenie do egzaminu z podaniem zakresu certyfikatu.
 • kserokopię numeru Prawa Wykonywania Zawodu (PWZ)
 • Dokumenty składane przez Wnioskującego w trakcie procedury o wydanie Certyfikatu są przedkładane w kopiach. Dokumentacja przechowywana jest przez okres co najmniej 2 lat. Jeżeli po upływie okresu, o którym mowa wyżej, Wnioskujący nie uzyska Certyfikatu, dokumentacja jest niszczona lub przekazywana Wnioskującemu o wydanie Certyfikatu na jego wniosek.
 • Należy posiadać udowodniony, dwuletni (trzyletni dla ultrasonografii noworodkowej) okres wykonywania badań usg, zgodnych z zakresem Certyfikatu, potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem bezpośredniego zwierzchnika (kierownika) placówki medycznej, w której wykonuje badania usg, z podaniem liczby wykonywanych rocznie badań usg i ich rodzajó Minimalna liczba wykonywanych badań usg nie może być mniejsza niż 800 badań rocznie (500 badań rocznie w przypadku ultrasonografii noworodkowej). Lekarze pracujący w NZOZ lub wyłącznie prywatnie muszą załączyć stosowne, własne oświadczenie. Usługodawca zastrzega sobie prawo kontroli powyższych zaświadczeń i oświadczeń.
 • Należy ukończyć jednodniowy kurs z podstaw fizycznych i aparaturowych diagnostyki ultrasonograficznej. Kurs ten jest obowiązkowy dla wszystkich ubiegających się o uzyskanie Certyfikatu PTU. Kursy takie organizowane są w każdym roku kalendarzowym w Warszawie. Szczegóły na usg.com.pl
 • Należy ukończyć minimum jeden 40 godz. kurs nauczania ultrasonografii zgodny z rodzajem Certyfikatu, w ośrodkach, szkołach nauczających ultrasonografii, mających patronat naukowy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (informacje w sekretariacie PTU). Liczba godzin nauczania na kursie lub kilku kursach nie może być mniejsza niż 40 godzin (za wyjątkiem zakresów: ultrasonografia jamy brzusznej i tarczycy, ultrasonografia jamy brzusznej, tarczycy i sutka, ultrasonografia w położnictwie, diagnostyce prenatalnej i ginekologii)
 • Należy zdać egzamin teoretyczny (testowy) zawierający 75 pytań z zakresu wiedzy na dany certyfikat oraz z podstaw fizycznych i aparaturowych diagnostyki ultrasonograficznej. Test można zdawać w w Warszawie, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Usługodawcę.
 • Należy zdać egzamin praktyczny przed komisją powołaną przez Usługodawcę. Egzamin praktyczny obejmuje samodzielne wykonanie badań usg, zgodnych z rodzajem danego Certyfikatu, ich interpretację, wykonanie właściwej dokumentacji zdjęciowej i zredagowanie opisu. Termin i miejsce egzaminów praktycznych wyznacza PTU.
 • Należy przestrzegać kodeksu etyki lekarskiej.
 1. Niezależnie od warunków wskazanych w ust. 1 niniejszego rozdziału osoby ubiegające się o uzyskanie Certyfikatu:
 • z ultrasonografii jamy brzusznej i tarczycy muszą ukończyć minimum dwa kursy praktyczne: z zakresu diagnostyki usg narządów jamy brzusznej oraz diagnostyki usg tarczycy, przytarczyc, węzłów chłonnych szyi.
  Pozostałe warunki jak dla certyfikatów w węższych zakresach.
  Łączna liczba godzin szkoleń w ośrodkach posiadających patronat naukowy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, z w/w zakresów nie może być mniejsza niż 60 godzin nauczania.
 • z ultrasonografii jamy brzusznej, tarczycy i piersi – konieczne jest ukończenie kursów praktycznych podstawowych i doskonalących z zakresu diagnostyki usg narządów jamy brzusznej, diagnostyki usg tarczycy, przytarczyc, węzłów chłonnych szyi oraz diagnostyki usg piersi.
  Łączna liczba godzin szkoleń w ośrodkach posiadających patronat naukowy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, z w/w zakresów nie może być mniejsza niż 60 godzin nauczania.
  Pozostałe warunki jak dla certyfikatów w węższych zakresach.
 • z ultrasonografii w położnictwie, diagnostyce prenatalnej i ginekologii obowiązują te same warunki, jak dla certyfikatów w węższych zastosowaniach usg z tym, że muszą one ukończyć 40 godz. kursów praktyczno – teoretycznych z ultrasonografii w położnictwie i ginekologii na poziomie podstawowym oraz 20 godz. kursów doskonalących z zakresu diagnostyki prenatalnej. Łączna liczba godzin szkoleń w ośrodkach posiadających patronat naukowy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, z w/w zakresów nie może być mniejsza niż 60 godzin nauczania.
 1. Egzamin teoretyczny i praktyczny
 • Egzamin teoretyczny i praktyczny można zdawać trzykrotnie w odstępach nie krótszych niż 6 miesięcy.
 • Trzykrotne niezaliczenie egzaminu powoduje konieczność rozpoczęcia od nowa procedury uzyskiwania Certyfikatu. Do egzaminu testowego należy przystąpić nie wcześniej niż przed upływem 24 miesięcy od ostatniego niezaliczonego egzaminu.
 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego jest odbycie wymaganych kursów oraz przesłanie wymaganych dokumentów zgodnie z Regulaminem na minimum 30 dni przed terminem egzaminu na adres:
 • Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 22-400 Zamość, ul. Odrodzenia 7, z dopiskiem „EGZAMIN”.
 • Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów i przedłużania ważności certyfikatów: mazur.rsu@gmail.com Tel. 509 059 707.
  Zapisy na kursy i egzaminy: www.usg.com.pl 
 • Okres czasu na rozpoczęcie i ukończenie cyklu szkoleń wymaganych do uzyskania Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz zdanie egzaminów określa się na 24 miesiące.
 • Za wydanie Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego naliczana jest opłata w wysokości 150,00 – na podstawie wystawionego rachunku.
 • Certyfikaty wydane przez PTU zachowują swoją ważność przez okres 5 lat od daty ich wydania.
 1. Zawarcie Umowy o Certyfikację
 • Usługobiorca przystępuje do Umowy, przez wypełnienie zgłoszenia na egzamin oraz przesłanie go drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej usg.com.pl zgodnie z niniejszym Regulaminem i na zasadach w nim określonych.
 • Usługodawca potwierdza przyjęcie Wniosku o Certyfikację/zgłoszenia na egzamin i zawarcie umowy o Certyfikację przesyłając na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy potwierdzenie przyjęcia Wniosku/zgłoszenia. Przesłanie potwierdzenia przyjęcia Wniosku o Certyfikację jest równoznaczne z zawarciem przez Strony Umowy o Certyfikację.
 • Umowa o Certyfikację zostaje zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do dnia upływu ważności Certyfikatu.
 • W przypadku uzasadnionego przerwania procesu Certyfikacji, Umowa może zostać w każdym czasie rozwiązana z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia na pisemny wniosek strony, ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca. W szczególności Usługodawca może wypowiedzieć Umowę w przypadku niespełnienia przez Zamawiającego któregokolwiek z warunków, określonych w niniejszym Regulaminie, niezbędnych do uzyskania Certyfikatu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 1. Wykaz punktów akredytacyjnych („Punkty akredytacyjne”) Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
 • Każda osoba, która przeszła pozytywnie procedurę Certyfikacji i otrzymała Certyfikat, dla utrzymania i odnowienia jego ważności, zobowiązana jest do uzyskiwania punktów zgodnie z Regulaminem. Minimalna liczba uzyskanych i udokumentowanych punktów potwierdzonych zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami uczestnictwa, zaświadczeniami o opłaceniu składek członkowskich, autorstwo artykułów naukowych, rozdziałów w książkach, monografiach, atlasach w każdym roku kalendarzowym, nie może być mniejsza niż 30 punktów, licząc od następnego roku po uzyskaniu Certyfikatu.
 • Liczba zebranych punktów niezbędna do odnowienia ważności Certyfikatów PTU w okresie pięciu lat, nie może być mniejsza niż 250 punktów
 • W przypadku posiadania więcej niż jednego Certyfikatu, wymagana liczba punktów koniecznych do przedłużenia każdego z posiadanych zakresów wynosi 30. Punkty uzyskane wg pkt. 11, mają zastosowanie do każdego z posiadanych Certyfikatów osobno.
 • Uzyskanie większej liczby niż 30 punktów w danym roku kalendarzowym, nie zwalnia z obowiązku uzyskania minimum 30 punktów w kolejnym roku kalendarzowym.
 • Osoby, które nie spełniają powyższych warunków mogą ponownie ubiegać się o certyfikat PTU po spełnieniu wszystkich opisanych wyżej warunków jak dla osób, które ubiegają się o uzyskanie certyfikatu po raz pierwszy
 • Wykaz Punktów akredytacyjnych możliwych do zdobycia zgodnie z niniejszym Regulaminem:
 1. Uczestnictwo w kursach krajowych z zakresu tematyki ultrasonograficznej (szczebel podstawowy lub doskonalący) mających patronat naukowy PTU- 1 pkt za każdą godzinę kursu – maximum 40 pkt. za jedną jednostkę szkoleniową. Wymagane stosowane pisemne potwierdzenie.
 2. Uczestnictwo w zjazdach, kongresach, sympozjach, kursach krajowych z zakresu tematyki ultrasonograficznej organizowanych przez krajowe towarzystwa ultrasonograficzne i naukowe organizacje ultrasonograficzne lub diagnostyki obrazowej – 1 pkt za każdą godzinę kursu.- maximum 8 pkt. łącznie w ciągu 1 roku. Wymagane stosowne zaświadczenie.
 3. Uczestnictwo w zjazdach, kongresach, sympozjach, kursach zagranicznych z zakresu tematyki ultrasonograficznej organizowanych przez zagraniczne towarzystwa ultrasonograficzne i międzynarodowe naukowe organizacje ultrasonograficzne lub diagnostyki obrazowej – 3 pkt za każdą godzinę kursu.- maximum 24 pkt. łącznie w ciągu 1 roku. Wymagane stosowne zaświadczenie.
 4. Uczestnictwo lokalne, wewnętrzne spotkania naukowe o tematyce ultrasonograficznej posiadające akredytację merytoryczną PTU- 1 pkt za każdą godzinę spotkania – maximum 8 pkt. łącznie w ciągu 1 roku. Wymagane stosowne zaświadczenie.
 5. Przynależność do PTU wraz z prenumeratą Journal of Ultrasonography (16 pt.) oraz (opcjonalnie) przynależność do  Europan Federation of Ultrasound Societies in Medicine (8 pt.), łącznie maksymalnie 24 pt. za rok. Wymagane zaświadczenie o opłaceniu składki członkowskiej do 30 marca
  każdego roku kalendarzowego za przynależność do PTU i EFSUMB.
 6. Staże szkoleniowe krajowe i zagraniczne o tematyce ultrasonograficznej:
 • do 1 tygodnia – 6 pkt,
 • do 2 tygodni – 12 pkt,                                                                                                         
 • powyżej 2 tygodni 6 pkt za każdy następny tydzień szkolenia. Wymagane stosowne zaświadczenie.
 • Przewodniczący komitetów organizacyjnych, naukowych, krajowych i zagranicznych zjazdów, kongresów i sympozjów o tematyce ultrasonograficznej – 20 pkt. Wymagane stosowne potwierdzenie.
 1. Członkowie komitetów organizacyjnych i naukowych, krajowych i zagranicznych zjazdów, kongresów i sympozjów – 15 pkt. Wymagane stosowne potwierdzenie.
 2. Czynny udział w zjazdach, kongresach, sympozjach o tematyce ultrasonograficznej, z referatem, plakatem, filmem, wykładem w sesjach plenarnych i szkoleniowych (prezentacja ustna i multimedialna):
 • pierwszy autor- 10 pkt,
 • drugi autor – 8 pkt,
 • trzeci autor i kolejny autor – po 6 pkt.
 1. Autorstwo lub redakcja naukowa książki (monografii, atlasu) o tematyce ultrasonograficznej- 25 pkt.
 2. Autorstwo rozdziału w książkach, monografiach, atlasach o tematyce ultrasonograficznej- 15 pkt.
 3. Przetłumaczenia na język polski książki lub monografii o tematyce ultrasonograficznej:
 • w całości – 25 pkt,
 • za każdy rozdział – 8 pkt.
 1. Redakcja naukowa tłumaczonej na polski język książki lub monografii o tematyce ultrasonograficznej- 25 pkt.
 2. Autorstwo artykułu w obcojęzycznych czasopismach naukowych o tematyce ultrasonograficznej:
 • pierwszy autor- 15 pkt,
 • drugi autor – 12 pkt,
 • trzeci i kolejny autor – po 8 pkt.
 1. Autorstwo artykułu w krajowych czasopismach naukowych o tematyce ultrasonograficznej:
 • pierwszy autor – 12 pkt
 • drugi autor – 9 pkt,
 • trzeci autor i kolejny – po 6 pkt.
 1. Kierownictwo naukowe kursów teoretycznych i praktycznych nauczania ultrasonografii organizowanych przez PTU lub pod naukowym patronatem PTU- 20 pkt.
 2. Udział w zespole nauczającym na kursach teoretycznego i praktycznego nauczania ultrasonografii organizowanych przez PTU lub pod naukowym patronatem PTU- 15 pkt.
 3. Kierownictwo organizacyjne kursów teoretycznego lub praktycznego nauczania ultrasonografii organizowanych przez PTU lub pod naukowym patronatem PTU- 20 pkt.
 1. Ochrona Danych Osobowych
 1. Administratorami danych osobowych Podmiotów Danych są Usługodawcy RSU oraz PTU. Obaj administratorzy mają prawo przetwarzania i korzystania z danych osobowych do celów związanych z procesem Certyfikacji i wydaniem Certyfikatów a także w związku z utrzymywaniem przez Podmioty Danych ich ważności oraz do własnych celów w szczególności celów marketingu własnego.
 2. Dane kontaktowe Administratorów

Z Administratorami  można się skontaktować poprzez:

 • adres poczty elektronicznej: rsu@usg.com.pl,
 • telefonicznie pod numerem: 84 638 55 12, 84 638 80 90, 84 638 80 91,
 • pisemnie na adres: Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c., ul. Odrodzenia 7, 22-400 Zamość, Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne Wyszogrodzka 2, 03-337 Warszawa
 1. Gromadzenie, przetwarzanie lub korzystanie z danych osobowych Podmiotów Danych odbywa się na zasadach określonych w Przepisach o Ochronie Danych, w szczególności w przepisach RODO a także w niniejszym Regulaminie.
 2. RSU i PTU stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Danych Osobowych Podmiotów Danych przed ich zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, ujawnieniem lub udostępnieniem nieuprawnionym osobom, a także zapewnią poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka związanego z przetwarzaniem i charakterem danych. RSU i PTU przestrzegają wszystkich wymagań organizacyjnych i technicznych wynikających z Przepisów o Ochronie Danych.
 3. RSU ani PTU nie mogą przekazywać Danych Osobowych do kraju, w którym nie obowiązuje adekwatny poziom ochrony danych osobowych, jaki jest przewidziany w Przepisach o Ochronie Danych, nie realizując dodatkowych wymogów przewidzianych w tych przepisach.
 4. PTU oraz RSU zobowiązują się gromadzić, przetwarzać lub użytkować dane osobowe Podmiotów Danych wyłącznie w granicach obowiązujących Przepisów o Ochronie Danych oraz nie dopuszczać się naruszenia obowiązujących przepisów prawa przy gromadzeniu, przetwarzaniu lub użytkowaniu danych Podmiotów Danych. PTU oraz RSU ponadto zobowiązują się podjąć wszelkie środki organizacyjne wymagane obowiązującymi Przepisami o Ochronie Danych, a w szczególności wyznaczy pracownika odpowiedzialnego za ochronę danych oraz będzie wywiązywać się w pełni i w terminie z wszelkich innych zobowiązań prawnych, zwłaszcza w zakresie przekazywania informacji.
 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania?
 1. Dane osobowe są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej w tym do:
 • realizacji zawartych Umów oświadczenie usług Certyfikacji
 • zakładania i zarządzania kontem, oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń
 • kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług
 • dokonywania transakcji i płatności za wydanie Certyfikatu
 1. Dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych wskazanych, na podstawie przepisów prawa w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego Administratora.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
 • kontaktowanie się w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą – przez e-mail;
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności
 1. Zgody marketingowe (dalej „Zgoda” lub „Zgody”)

Na podstawie udzielonej przez Podmioty Danych zgody, Usługodawcy mogą przetwarzać udostępnione dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego w szczególności w celu

 • przesłania zamówionego Newslettera zawierającego ofertę Szkoleń,

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Podmiot Danych wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak została wyrażona. Dane osobowe w celu marketingowym będą przetwarzane do momentu wyrażenia zgody przez Podmiot Danych.

W przypadku osób posiadających Konto, w celu wycofania zgody Podmiot Danych powinien zalogować się na swoje Konto i w odpowiednich zakładach zmienić ustawienia poprzez odznaczenie wybranej opcji. W przypadku osób nieposiadających Konta, Podmiot Danych może wycofać zgodę poprzez wysłanie na adres rsu@usg.com informacji o rezygnacji z Usługi Newslettera. W przypadku rezygnacji z usługi Newslettera Zamawiający może ponadto dokonać wycofania zgody na wysyłkę Newslettera poprzez link dołączony do każdego Newslettera.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Żadne decyzje dotyczące przetwarzania danych Podmiotów Danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka).

 1. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane do momentu:

 • Wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy a także do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (w szczególności podatkowych).

Dane przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania przez Podmiot Danych zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w szczególności do momentu anulowania subskrypcji Newslettera.

Dane przetwarzane w celach marketingu własnego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane do momentu złożenia przez Podmiot Danych sprzeciwu co do takiego przetwarzania.

 1. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną Umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy– bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy świadczenie usług Certyfikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe świadczenie niektórych usług w szczególności przesyłanie Newslettera.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Podmiotów Danych mogą być udostępniane podmiotom trzecim wspierających Usługodawców w wykonaniu zawartej Umowy w szczególności hotelom, pensjonatom i innym podobnym placówkom zapewniającym usługi noclegowe. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną w szczególności zapewniającym usługi płatnicze.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 1. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe przetwarzane zgodnie z Regulaminem nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się  w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 1. Prawa podmiotów danych związane z przetwarzaniem danych osobowych

Podmiotom Danych przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Podmiotowi Danych prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W szczególności przysługuje mu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Podmiotowi Danych przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratorów danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te może przesłać Podmiot Danych innemu administratorowi danych.

Podmiotowi Danych przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw Podmiot Danych może skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 1. Cookies

Podczas korzystania z strony www.usg.com.pl w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach strony. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie, do których dostęp nie wymaga logowania.

Zgoda na przechowywanie ciasteczek – Przez korzystanie ze strony www.usg.com.pl  użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez użytkownika w sposób wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje ciasteczka niezwłocznie po jej załadowaniu. Jeśli użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie ciasteczek w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane ciasteczka poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki.

01.01.2023r.

Zakres nauczanej i wymaganej wiedzy dla poszczególnych rodzajów certyfikatów PTU

 

 1. Ultrasonografia jamy brzusznej i tarczycy
 2. Ultrasonografia piersi
 3. Ultrasonografia jamy brzusznej, tarczycy i piersi
 4. Ultrasonografia narządów szyi i twarzoczaszki
 5. Ultrasonografia dopplerowska naczyń szyjnych i kręgowych
 6. Echokardiografia dorosłych
 7. Ultrasonografia narządu ruchu
 8. Ultrasonografia dopplerowska naczyń krwionośnych
 9. Ultrasonografia w położnictwie, diagnostyce prenatalnej i ginekologii
 10. Ultrasonografia w okulistyce
 11. Ultrasonografia w urologii
 12. Ultrasonografia w pediatrii
 13. Ultrasonografia noworodkowa

Certyfikaty wydawane są zgodnie ze Statutem PTU.