Akredytacja kursu lub szkolenia

WARUNKI PRZYZNANIA AKREDYTACJI POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO DLA KURSÓW ORGANIZOWANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ TOWARZYSTWA

Nowe warunki przyznawania punktów akredytacyjnych PTU zaczynają obowiązywać od dnia 1.01.2021 roku.

ZESPÓŁ DYDAKTYCZNY

Kierownik naukowy kursu powinien:

 • być członkiem PTU
 • posiadać tytuł naukowy doktora nauk medycznych lub wyższy
 • posiadać udokumentowane doświadczenie w szkoleniu podyplomowym
 • posiadać publikacje naukowe z zakresu zgodnego z tematyką szkolenia

Asystenci/ wykładowcy powinni:

 • posiadać udokumentowane doświadczenie wykonywania badań USG w zakresie tematyki kursu
 • być członkiem PTU

RODZAJE KURSÓW

Kursy z założenia dydaktycznego powinny być charakteryzowane jako:

 1. podstawowe,
 2. dla zaawansowanych – dla grup zawodowych wykonujących już badania USG

W typach kursów rozróżniane będą kursy:

 • Teoretyczne – wykłady z prezentacją badań i inne niespełniające wymagań z punktu 2.
 • Praktyczne – wykłady z zajęciami praktycznymi, zajęcia praktyczne w ilości minimum 40% czasu kursu oraz maksimum 6 osób na aparat i 1 trenerem 2-3 aparatów

W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PTU zastrzega sobie prawo przyznania akredytacji dla kursów niespełniających powyższych wymogów decyzją większości członków Zarządu.

We wniosku należy określić rodzaj proponowanego kursu z wyszczególnieniem grup zawodowych, do których jest to przede wszystkim kierowane, liczbę planowanych szkolących się osób, liczbę wykładowców wraz z osobami szkolącymi i liczbą aparatów.

Na adres PTU  drogą mailową powinien być przesłany wypełniony formularz wniosku podpisany przez organizatora i kierownika naukowego Kursu.

Wniosek o akredytację należy przesłać  nie później  niż 30 dni przed rozpoczęciem kursu. Decyzję w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku podejmuje Komisja Edukacji i Standardów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. W przypadku negatywnej decyzji Komisja przesyła jej uzasadnienie zainteresowanemu z możliwością dokonania korekty w przedstawionych założeniach w czasie nie dłuższym niż 7 dni.

Dokumenty do akredytacji, które należy przesłać na adres mailowy sekretariatu PTU

 1. Wniosek o akredytację
 2. CV kierownika kursu, wykładowców/ osób szkolących
 3. Proponowany wzór certyfikatu

Punkty akredytacyjne PTU przyznawane są w zależności od liczby godzin wykładów i zajęć praktycznych: 1 godziną Kursu = 1 punkt PTU.

Za przyznanie punktów akredytacyjnych PTU organizator Kursu wnosi opłatę w wysokości 1000,00 zł na konto PTU.

Zwolnione z opłaty akredytacyjnej są: konferencje i kursy studenckie.

Wskazane poniżej dokumenty, podpisane przez organizatora kursu, powinny być przesłane w terminie 14 od daty zakończenia kursu na adres mailowy sekretariatu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Dokumenty, które należy przesłać na adres PTU w ciągu 14 dni po zakończonym szkoleniu.

 1. Plan kursu
 2. Lista faktycznych uczestników kursu, z zaznaczonymi osobami, które uzyskały zniżkę opłaty za kurs
 3. Lista faktycznych wykładowców
 4. Wyszczególniona ilość punktów za dane szkolenie
 5. Wzór wydanego certyfikatu jeżeli była zmiana w porównaniu z przesłaną przed kursem


Pobierz wniosek:

Wniosek o akredytację PTU


Sprawdź kalendarz kursów i szkoleń.