Komisja Rewizyjna

Zgodnie ze statutem PTU do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  • przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności merytorycznej Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości gospodarności i rzetelności,
  • przekazywanie Zarządowi Głównemu uwag o wynikach przeprowadzonych kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i wykonania budżetu,
  • kontrola opłacania składek członkowskich,
  • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego.

Skład Komisji Rewizyjnej PTU w trakcie obecnej kadencji władz Towarzystwa:

  1. Stanisław Pieprzny
  2. Sabina Padykuła
  3. Stanisław Strzeszkowski
  4. Maciej Jędrzejczyk
  5. Janusz Tyloch