Statut PTU

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Towarzystwo nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne”, w dalszej części Statutu zwane Towarzystwem

§2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

Siedzibą Towarzystwa jest Miasto Warszawa.

§4

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§5

Towarzystwo może powoływać Oddziały Terenowe i Sekcje.

§6

6.1. Towarzystwo posługuje się znakiem towarowym, zwanym dalej „logo” wyróżniającym je wśród innych organizacji. Wybór logo i zasady jego stosowania określa uchwała Zarządu Głównego Towarzystwa.

6.2.  Towarzystwo może używać pieczęci podłużnej z napisem:

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne – Zarząd Główny

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne – Zarząd Oddziału w ………………………….

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne – Sekcja ………………………….

a także pieczęci okrągłej – suchej – z napisem: Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne – Zarząd Główny.

§7

Towarzystwo może być członkiem zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub o pokrewnym profilu działania.

§8

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁALNOŚCI

§9

Celem Towarzystwa jest:

9.1. Rozwijanie i propagowanie diagnostycznych zastosowań ultradźwięków w medycynie

9.2. Inspirowanie członków Towarzystwa do twórczej pracy naukowej i szkoleniowej

9.3. Stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji z zakresu ultrasonografii w środowisku lekarskim

9.4. Wykorzystywanie nowych zdobyczy nauki w praktyce lekarskiej

9.5. Czuwanie nad prawidłowością stosowania metod ultrasonograficznych w diagnostyce i terapii.

§10

Oficjalnym organem naukowym Towarzystwa jest czasopismo „Journal of Ultrasonography”.

§11

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

11.1. Organizowanie zjazdów naukowych, sympozjów, kursów, wykładów, zebrań i odczytów naukowych z zakresu ultrasonografii

11.2. Sprawowanie nadzoru merytorycznego i współudział w organizowaniu kursów, szkoleń, konferencji przez podmioty uprawnione do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i innych pracowników medycznych w zakresie ultrasonografii

11.3. Współudział w organizowaniu wystaw aparatury i innych produktów stosowanych w ultrasonografii.

11.4. Prowadzenie działalności wydawniczej z zakresu ultrasonografii.

11.5. Współpracę z innymi wydawnictwami medycznymi w zakresie działalności wydawniczej o tematyce ultrasonograficznej

11.6. Współpracę z różnymi instytucjami w zakresie organizowania konkursów i przyznawania nagród w dziedzinie ultrasonografii.

11.7. Współpracę naukową z krajowymi towarzystwami naukowymi.

11.8. Współpracę naukową z zagranicznymi towarzystwami o podobnym profilu działania.

11.9. Inspirowanie pracy naukowo-badawczej w różnych dziedzinach ultrasonografii.

11.10. Współpracę z innymi towarzystwami naukowymi i organami administracji państwowej w zakresie ultrasonografii na terenie kraju.

11.11. Reprezentowanie placówek polskiej ultrasonografii w organizacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§12

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

12.1. zwyczajnych,

12.2. honorowych,

12.3. Honorowych Przewodniczących Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

§13

13.1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz cudzoziemiec, także niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który:

13.1.1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

13.1.2. wypełni deklarację internetowa  o wstąpieniu do Towarzystwa co jest jednoznaczne z oświadczeniem o zobowiązaniu do przestrzegania postanowień Statutu oraz opłacania składek

13.2. Członek zwyczajny ma prawo do:

13.2.1. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Zebraniach Walnego Zebrania Członków;

13.2.2. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Towarzystwa;

13.2.3. zgłaszania wniosków i postulatów do władz Towarzystwa dotyczących jego działalności;

13.2.4. korzystania z pomocy Towarzystwa;

13.2.5. korzystania z urządzeń wspólnych Towarzystwa w ustalonym zakresie ich działania;

13.2.6. wnioskowania o objęcie ochroną prawną w sprawach wynikających z celów Stowarzyszenia w granicach ustalonych przepisami prawa;

13.3. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

13.3.1. Przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa;

13.3.2. Popierania i czynnego realizowania celów Towarzystwa;

13.3.3. Dbania o dobre imię Towarzystwa;

13.3.4. Przestrzegania postanowień statutu, uchwał władz Towarzystwa oraz jego regulaminu;

13.3.5. Regularnego opłacania składek członkowskich;

13.3.6. Przestrzegania solidarności koleżeńskiej i dyscypliny organizacyjnej

13.4. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

13.4.1. Śmierci członka;

13.4.2. Dobrowolnego wystąpienia członka z Towarzystwa;

13.4.3. Wykluczenia dokonywane są na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa z powodu zalegania z opłat składek członkowskich przez okres jednego roku, przy czym skreślenie z tego powodu następuje na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Główny po uprzednim wezwaniu Członka Towarzystwa do zapłaty przesłanym temu Członkowi  w formie pisemnej, w której wskazana  zostanie podstawa wykluczenia Członka Towarzystwa. Uchwala doręczona zostanie zainteresowanemu w formie 30 dni od jej podjęcia

13.5. Członkiem honorowym może być osoba o wybitnej pozycji naukowej, zasłużona dla polskiej ultrasonografii. O nadaniu godności członka honorowego decyduje Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego. Uchwała podejmowana jest w wyniku głosowania na podstawie zwykłej większości głosów osób obecnych na Walnym Zebraniu Delegatów

13.6. Honorowym Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego może być osoba o wybitnej pozycji naukowej, zasłużona dla polskiej ultrasonografii i pełniąca w przeszłości funkcję Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. O nadaniu godności Honorowego Przewodniczącego Towarzystwa decyduje Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego. Uchwała podejmowana jest w wyniku głosowania na podstawie zwykłej większości głosów osób obecnych na Walnym Zebraniu Delegatów.

§14

Prawo do głosowania podczas Walnego Zebrania Delegatów  (zwołanego  zarówno w zwyczajnym jak i w nadzwyczajnym trybie) mają wyłącznie delegaci wybrani spośród Członków Towarzystwa oraz prawo do zajmowania jakichkolwiek stanowisk w strukturze Towarzystwa maja wyłącznie Członkowie Towarzystwa.

§15

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek popierania realizacji celów Towarzystwa oraz przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Towarzystwa.

§16

Członkowie Towarzystwa, za wyjątkiem Honorowego Przewodniczącego, członków honorowych mają obowiązek opłacania składek członkowskich do dnia 31 marca każdego roku.

Rozdział IV

WŁADZE TOWARZYSTWA

§17

Władzami Towarzystwa są:

17.1. Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa

17.2. Zarząd Główny

17.3. Komisja Rewizyjna

17.4. Sąd Koleżeński

§18

18.1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata

18 2. Władze Towarzystwa mają prawo dokooptowywania nowych członków w miejsce ustępujących w czasie trwania kadencji w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Kadencja dokooptowanych nowych członków Władz upływa wraz z kadencją Władz  w skład której zostali powołani. Dokooptowania nowych Członków Władz, o których mowa w zdaniu poprzedzających dokonuje Zarząd Główny  w formie pisemnej uchwały podjętej na podstawie pisemnego wniosku zgłoszonego przez odpowiednia Władzę Towarzystwa, o którym mowa w §17 ust 1 pkt 2-4 lub z własnej inicjatywy. W przypadku wakatu przekraczającego 1/3 liczby osób wchodzących w skład Władz Towarzystwa, Zarząd Główny niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Towarzystwa w celu powołania nowych Członków Towarzystwa na nieobsadzone stanowiska.

18.3. Członkowie Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo

18.4. Uchwały władz Towarzystwa są ważne, gdy zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§19

19.1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa

19.2. Walne Zebrania mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne

19.3. Zwyczajne Walne Zebrania Delegatów Towarzystwa zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa nie rzadziej niż raz na rok.

§20

20.1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje się:

20.1.1. na podstawie uchwały Zarządu Głównego,

20.1.2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

20.1.3. na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 100 Członków Towarzystwa.

20.2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny i powinno się ono odbyć w ciągu 6 tygodni od dnia wniesienia żądania lub powstania przyczyny zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

20.3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów winno obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§21

21.1. Delegatów na zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie wybiera się w proporcji jeden delegat na 15 członków Towarzystwa do 1000 osób lub w proporcji jeden delegat na 20 członków, gdy liczba członków Towarzystwa przekroczy 1000 osób.

21.2. Prawo wyboru delegatów posiadają Oddziały Terenowe i Sekcje.

21.3. Listy delegatów na Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa muszą być przesłane na adres Zarządu Głównego, nie później niż na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania

§22

22.1. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa należy:

22.1.1 Uchwalanie wytycznych programowych działalności Towarzystwa.

22.1.2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

22.1.3. Podjęcie uchwały o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

22.1.4. Wybór Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.

22.1.5. Zatwierdzenie regulaminów działalności: Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.

22.1.6. Ustalenie wysokości składki członkowskiej.

22.1.7. Nadanie i pozbawienie godności członka honorowego Towarzystwa i Honorowego Przewodniczącego Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego.

22.1.8. Podejmowanie uchwał w sprawie dysponowania majątkiem Towarzystwa.

22.1.9. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

22.1.10. Uchwalanie zasadniczych tematów Zjazdów Naukowych.

22.1.11. Uchwalenie zmian w Statucie Towarzystwa.

22.1.12. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

22.1.13. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego.

22.2.  Uchwała dotycząca rozwiązania Towarzystwa musi zostać podjęta podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów większości co najmniej 2/3 głosów przy udziale co najmniej 2/3 liczby delegatów.

22.3. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa musi określać cele, na które ma być przekazany majtek Towarzystwa.

§23

23.1. Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa jest prawomocne, jeżeli weźmie w nim udział:

23.1.1. w pierwszym terminie – nie mniej niż ½ delegatów Towarzystwa,

23.1.2. w drugim terminie (po upływie 15 minut) – bez względu na liczbę obecnych.

23.2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

23.3. Wybory władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym

§24

Prawo do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów Towarzystwa z głosem decyzyjnym (stanowiącym)  przysługuje wyłącznie Członkom Towarzystwa.

§25

25.1. Zarząd Główny Towarzystwa składa się z 10 osób wybranych na Walnym Zebraniu Delegatów Towarzystwa.

25.2. Zarząd Główny konstytuuje się we własnym zakresie wybierając ze swego grona:

25.2.1. Przewodniczącego, który stoi na czele Zarządu Głównego Towarzystwa

25.2.2. Trzech Wiceprzewodniczących

25.2.3. Czterech Członków Zarządu

25.2.4. Sekretarza

25.2.5. Skarbnika.

§26

Zarząd Główny Towarzystwa działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa.

§27

Do kompetencji Zarządu Głównego Towarzystwa należy:

27.1. Kierowanie działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami w oparciu o wytyczne programowe działalności Towarzystwa uchwalone na Walnym Zebraniu Delegatów.

27.2. Uchwalenie okresowych planów działalności merytorycznej oraz preliminarza budżetowego.

27.3. Uchwalenie regulaminu działalności Zarządu Głównego i ramowego regulaminu Zarządu Oddziałów.

27.4. Powoływanie Komisji Problemowych i Sekcji oraz zatwierdzenie ich regulaminów

27.5. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

27.6. Powoływanie delegatów Towarzystwa do międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji naukowych z zakresu ultrasonografii.

27.7. Powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Terenowych Towarzystwa i Sekcji oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością.

27.8. Zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa

27.9. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa.

27.10. Członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa nie otrzymują wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku ze swoją funkcją.

§28

Zebrania Zarządu Głównego Towarzystwa winny być zwoływane w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

§29

W zebraniach Zarządu Głównego Towarzystwa poza wybranymi Członkami Zarządu Głównego Towarzystwa mogą uczestniczyć osoby zaproszone, takie jak:

– Honorowy Przewodniczący Towarzystwa

– Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego najbliższego Zjazdu Towarzystwa

– Przewodniczący Sekcji Tematycznych Towarzystwa

– Przewodniczący Oddziałów Terenowych Towarzystwa

– Redaktor Naczelny Czasopisma „Journal of Ultrasonography”

§30

30.1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.

30.2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa.

§31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

31.1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności merytorycznej Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości gospodarności i rzetelności.

31.2. Przekazywanie Zarządowi Głównemu uwag o wynikach przeprowadzonych kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i wykonania budżetu.

31.3. Kontrola opłacania składek członkowskich.

31.4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

31.5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego.

§32

32.1. Sąd Koleżeński składa się z 6 członków

32.2. Zasady i tryb działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa.

§33

Sąd Koleżeński jest powoływany do orzekania w sprawach:

33.1. Zarzutów dotyczących etyki zawodowej członków Towarzystwa.

33.2. Sporów powstałych pomiędzy członkami na tle ich działalności w Towarzystwie, na wniosek zainteresowanych stron.

§34

34.1. Sąd Koleżeński ma prawo wymierzyć następujące kary:

34.1.1. upomnienie,

34.1.2. naganę

34.1.3. wykluczenie z Towarzystwa.

34.2. Sąd Koleżeński orzeka wykluczenie z Towarzystwa w przypadku:

34.2.1. działania na szkodę Towarzystwa,

34.2.2. skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,

34.2.3. nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Władz.

§35

35.1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje każdej stronie prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa za pośrednictwem Zarządu Głównego Towarzystwa.

35.2. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania, ukarany karą wykluczenia z Towarzystwa jest zawieszony w prawach członka.

35.3. Wykonanie prawomocnych kar należy do Zarządu Głównego Towarzystwa

Rozdział V

ODDZIAŁY TERENOWE TOWARZYSTWA

§36

36.1. Oddziały Terenowe Towarzystwa powoływane są na podstawie uchwały Zarządu Głównego na terenie, którego pracuje lub mieszka co najmniej 15 członków PTU i obejmuje obszar przynajmniej jednego powiatu.

36.2. Teren działalności Oddziału i jego siedzibę określa Zarząd Główny Towarzystwa.

§37

Regulamin Oddziału Terenowego

37.1. Oddział Terenowy skupiać będzie członków Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego zainteresowanych rozwojem ultrasonografii na swoim terenie.

37.2. Celem Oddziału Terenowego będzie:

37.2.1. Współudział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadry medycznej (lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia)w dziedzinie ultrasonografii na terenie oddziału.

37.2.2. Upowszechnianie wiedzy o postępach w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej wśród lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia.

37.2.3. Inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie ultrasonografii

37.3. Dla osiągnięcia swych celów oddział będzie:

37.3.1. Uczestniczyć w różnych formach kształcenia podyplomowego lekarzy i szkoleniach innych pracowników ochrony zdrowia w dziedzinie ultrasonografii.

37.3.2. Organizować i współpracować z innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy akredytowanymi przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne: kursów, konferencji i innych spotkań naukowych z zakresu ultrasonografii 37.3.3.Uczestniczyć w działalności wydawniczej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

37.4. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego powołuje i odwołuje Zarząd Oddziału Terenowego składający się z 3-5 członków, który spośród siebie wybiera Przewodniczącego, V-ce Przewodniczącego, Sekretarza. Zmiany w Zarządzie Oddziału Terenowego dokonywane są na posiedzeniu Zarządu Głównego PTU na wniosek Przewodniczącego ZG PTU lub 2 członków Zarządu Oddziału.

37.5. Członkowie Zarządu Oddziału Terenowego nie otrzymują wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Rozdział VI

SEKCJE TEMATYCZNE

§38

Sekcje Towarzystwa powoływane są na podstawie uchwały Zarządu Głównego na wniosek przynajmniej 15 członków Towarzystwa zainteresowanych szczególnie określoną tematyką ultrasonografii.

§39

Regulamin sekcji

39.1. Sekcja skupiać będzie członków Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego szczególnie zainteresowanych diagnostyką ultrasonograficzną w określonej tematyce.

39.2. Celem sekcji będzie:

39.2.1. Współudział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadry medycznej (lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia)w dziedzinie ultrasonografii.

39.2.2. Upowszechnianie wiedzy o postępach w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej wśród lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia.

39.2.3. Inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie zastosowania ultrasonografii w określonej tematyce.

39.3. Dla osiągnięcia swych celów sekcja będzie:

39.3.1. Uczestniczyć w różnych formach kształcenia podyplomowego lekarzy i szkoleniach innych pracowników ochrony zdrowia w dziedzinie ultrasonografii.

39.3.2. Organizować i współpracować z innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy akredytowanymi przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne: kursów, konferencji i innych spotkań naukowych z zakresu ultrasonografii .

39.3.3. Współpracować z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w przeprowadzaniu egzaminów teoretycznych i praktycznych do Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego z zakresu ultrasonografii oraz w akredytowaniu gabinetów wykonujących diagnostykę ultrasonograficzną.

39.3.4. Uczestniczyć w działalności wydawniczej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

39.4. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego powołuje i odwołuje Zarząd Sekcji składający się z 4-8 członków, który spośród siebie wybiera Przewodniczącego, V-ce Przewodniczącego, Sekretarza. Zmiany w Zarządzie sekcji dokonywane są na posiedzeniu Zarządu Głównego PTU na wniosek Przewodniczącego ZG PTU lub 2 członków Zarządu Sekcji.

Rozdział VII

MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA

§40

40.1. Majątek Towarzystwa tworzą nieruchomości, ruchomości i fundusze.

40.2. Na fundusze Towarzystwa składają się:

40.2.1. składki członkowskie,

40.2.2. dotacje i subwencje,

40.2.3. darowizny,

40.2.4. wpływy z działalności statutowej.

§41

Umowy, zobowiązania oraz wszelkie akta wiążące Towarzystwo pod względem finansowym podpisują łącznie Przewodniczący i Skarbnik Zarządu Głównego lub imiennie upoważnione przez Zarząd Główny osoby.

Rozdzial VII

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§42

42.1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa powziętej zwykłą większością głosów.

42.2. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa powziętej zwykłą większością głosów.

42.3. Sprawy zmiany Statutu i rozwiązania Towarzystwa muszą być umieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów, podanym do wiadomości członkom Towarzystwa co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

42.4. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa musi określać cele, na które ma być przekazany majątek towarzystwa