Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis https://ptusg.pl

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin ten został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219 z późn. zm.) przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne z siedzibą w Warszawie, ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, wpisanego do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000362922, adres do korespondencji: ul. Miszewskiego 3/4, 80-239 Gdańsk (dalej: „Usługodawca„), jako właściciela serwisu internetowego prowadzonego pod adresem  https://ptusg.pl/ (dalej: ”Portal”).
 2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Portalu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług Portalu.
 4. Rozpoczęcie korzystania z Usług dostępnych w Portalu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 5. Każdy Użytkownik oraz Usługodawca zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług Portalu.

§2. DEFINICJE

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Portal: serwis internetowy będący własnością Usługodawcy, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z zasobów informacyjnych oraz Usług za pośrednictwem sieci internetowej pod adresem https://ptusg.pl/ .
 2. Regulamin: niniejszy Regulamin świadczenia przez Usługodawcę, za pośrednictwem Portalu, usług drogą elektroniczną.
 3. Usługa: każda z usług świadczona w Portalu przez Usługodawcę drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik: osoba korzystająca z Usług Portalu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Konto Użytkownika: konto w Portalu zabezpieczone loginem i hasłem,  umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Usług.
 6. Rejestracja Konta: czynność opisana w paragrafie 8 Regulaminu, polegająca na założeniu Konta Użytkownika poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Portalu.
 7. Komunikaty: usługa polegająca na przesyłaniu przez Usługodawcę informacji organizacyjnych jak i naukowo-edukacyjne związane z działalnością Usługodawcy, informacje dotyczące zebrań, szkoleń akredytowanych przez Usługodawcę, informacje dotyczące wytycznych oraz inne komunikaty i informacje związane z bieżącą działalnością Usługodawcy,
 8. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika: przestrzeń w ramach Konta Użytkownika udostępniona Użytkownikowi.
 9. Możliwość dodawania komentarzy : usługa polegająca na umożliwieniu zalogowanym Użytkownikom, zamieszczania oraz udostępniania komentarzy w postaci informacji lub materiałów pochodzących od Użytkowników, w miejscach wyznaczonych do tego przez Usługodawcę.

 §3. PRZEDMIOT REGULACJI

Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług przez Usługodawcę świadczonych za pośrednictwem Portalu (usługi świadczone drogą elektroniczną), wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 §4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika oprogramowania do przeglądania sieci Internet oraz urządzeń spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
  • włączoną obsługę Java script i cookies, dowolną przeglądarkę internetową w najnowszej, zapewniającej bezpieczeństwo wersji,
  • minimalne wymagania sprzętowe i softwareowe,
  • połączenie z siecią Internet,
  • a dla zalogowanych Użytkowników posiadanie aktywnego konta pocztowego.
 2. Jeżeli korzystanie z Usług albo z niektórych funkcjonalności Portalu, będzie wymagało instalacji dodatkowego oprogramowania – Użytkownik zostanie o tym powiadomiony stosownym komunikatem wyświetlanym na stronach Portalu.
 3. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z siecią Internet) celem skorzystania z Usługi ponosi Użytkownik.
 4. W trakcie korzystania z Portalu na Urządzeniu Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies. Więcej informacji na temat ten można znaleźć w Polityce cookies.

§5.  WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Świadczenie Usług następuje z chwilą wejścia przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych Portalu.
 2. Umowa o świadczenie Usługi wymagającej zarejestrowania Użytkownika w Portalu zostaje zawarta z chwilą wyrażenia zgody Użytkownika na treść Regulaminu podczas procedury rejestracji.
 3. Świadczenie niektórych Usług dostępnych w Portalu będzie ograniczone dla Użytkowników spełniających kryteria poddane w procesie rejestracji lub ograniczone dla zalogowanych Użytkowników.
 4. Warunki założenia konta w Portalu oraz dostępu do usług, o których mowa w ust. 3 – zostaną podane na stronach Portalu przeznaczonych dla takich usług.
 5. W celu założenia konta w Portalu Użytkownik musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Portalu i Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub innych mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych użytkowników Portalu.

§6. DOSTĘP DO USŁUG PORTALU

Usługodawca zapewni dostęp do Usług w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów obejmujących:

 1. ograniczenia w dostępie do Internetu narzucone przez operatorów, z usług których korzysta Użytkownik,
 2. awarie będące skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (np. awarie serwerów, łączy internetowych, ataki hakerów),
 3. przerwy w dostępie do Portalu wynikające z potrzeby ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania napraw i konserwacji, – również następujące bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkownika.

§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności. W razie wystąpienia takich okoliczności wykonanie Usługi zostanie zawieszone na czas ich trwania.
 2. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zawieszenia, zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika naruszającego Regulamin będące podstawą do rozwiązania Umowy przez Usługodawcę, w tym rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia.
 3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  • szkody, w tym obejmujące utracone korzyści, poniesione w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  • informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników, w tym za treści umieszczone na Forum; w takim przypadku odpowiedzialność Użytkownika wobec osób, którym została wyrządzona szkoda uregulowana jest na podstawie powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  • utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
  • szkody, w tym obejmujące utracone korzyści, powstałe na skutek braku ciągłości świadczenia Usług, chyba że szkoda jest wynikiem umyślnego działania Usługodawcy,
  • szkody będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, działania Użytkownika lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność itp.),
  • podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji lub logowaniu,
  • udostępnienie osobie trzeciej lub niezachowanie poufności co do brzmienia loginu i hasła do konta Użytkownika.
 4. Powyższe zapisy Regulaminu nie ograniczają dalej idących praw Użytkowników będących konsumentem a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W związku z publikowaniem na Portalu wypowiedzi, opinii oraz fragmentów publikacji o tematyce medycznej, w tym zawierających informacje dotyczące przebiegu chorób oraz ich leczenia, Usługodawca oświadcza, iż treści te mają charakter informacyjny, co do stanu nauki i wiedzy w danym temacie lub stanowią prywatne wypowiedzi osób je zamieszczających. W żadnym wypadku treści te nie mają charakteru porad medycznych, ani próby diagnostyki indywidualnych przypadków osób korzystających z Portalu. W razie konieczności uzyskania porady medycznej Użytkownik powinien udać się do najbliższej placówki służby zdrowia celem uzyskania stosownej opieki medycznej.

§8. PROCEDURA REJESTRACJI W SERWISIE

 1. Warunkiem uzyskania możliwości korzystania z Usług Portalu jest założenie konta Użytkownika.
 2. Użytkownik niezarejestrowany ma jedynie dostęp do Usług niezastrzeżonych dla Użytkowników zarejestrowanych.
 3. Użytkownik podczas procesu Rejestracji zobowiązany jest do wyboru indywidualnego loginu i hasła, które służyć będą do logowania się do Portalu i  korzystania z Usług.
 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w Portalu.
 5. Warunkiem rejestracji konta jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako pola obowiązkowe.
 6. Hasło i login są indywidualnymi znakami identyfikującymi Użytkownika oraz umożliwiającymi korzystanie z konta Użytkownika. Minimalną liczbę znaków składających się na hasło i login określa Usługodawca.
 7. Usługodawca może w celu poprawy bezpieczeństwa zwrócić się do Użytkowników z okresową prośbą wymuszającą dokonanie zmiany hasła dostępu do konta na Portalu. Stosowna informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej podczas próby logowania lub zostanie przesłana pocztą elektroniczną na konto email podane przez Użytkownika.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie loginu i hasła przez Użytkownika osobom trzecim.
 9. Założenie konta uzależnione jest od wyrażenia zgody na treść Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym podczas procedury rejestracji.

§9. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Usługodawca ma prawo rozwiązać bez wypowiedzenia umowę i zaprzestać świadczenia Usługi w razie korzystania przez Użytkownika z Portalu niezgodnie z warunkami Regulaminu. Przed rozwiązaniem umowy Usługodawca wezwie Użytkownika do zaniechania naruszeń w wyznaczonym terminie, pod rygorem rozwiązania umowy.
 2. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z przyczyn związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę na warunkach określonych w przepisach prawa.
 3. Usługodawca ma prawo zawiesić na czas określony lub nie określony albo zablokować  konto Użytkownika w następujących przypadkach:
  • naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu, a w szczególności: udostępnienia loginu i hasła osobom nieuprawnionym, umieszczania w Portalu przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  • wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.
 4. Oświadczenia woli w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być składane drogą elektroniczną – na adresy poczty elektronicznej stron, a w sprawach reklamacji – również drogą pisemną – na adres korespondencyjny Usługodawcy: ul. Miszewskiego 3/4, 80-237 Gdańsk.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i zablokowania jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po zablokowaniu wynikającym z naruszenia Regulaminu.
 6. Powyższe zapisy nie ograniczają dalej idących praw Użytkowników będących konsumentem a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§10. USŁUGI PORTALU

 1. Zarejestrowany Użytkownik Portalu może wyrazić podczas procedury rejestracji zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej komunikatów informacyjnych. Poprzez komunikaty rozumie się informacje organizacyjne jak i naukowo-edukacyjne związane z działalnością Usługodawcy, informacje dotyczące szkoleń akredytowanych przez Usługodawcę, informacje dotyczące wytycznych oraz inne komunikaty i informacje związane z bieżącą działalnością Usługodawcy, informacji zawierających porady, artykuły oraz powiadomienia związane z przedmiotem działalności Portalu (informacje naukowo-edukacyjne).
 2. Rejestracja w usłudze Komunikaty może być również dokonana w innych przypadkach niż podane w ust. 1 – poprzez zaznaczenie stosownego okienka (check-box) na stronach Portalu. Komunikaty będą wysyłane na adres email podany w trakcie rejestracji.
 3. Otrzymywanie Komunikatów jest bezpłatne, wysyłany jest on drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 4. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z dalszego jego otrzymywania przesyłając oświadczenie zawierające informację o rezygnacji na adres email Usługodawcy. Rezygnacja z usługi komunikaty możliwa jest również w każdym czasie po zaznaczeniu opcji rezygnacji dostępnej w ustawieniach konta Użytkownika.
 5. W ramach Portalu Użytkownicy w miejscach wyznaczonych `przez Usługodawcę zamieszczają komentarze, prowadzą dyskusję zadają wzajemnie pytania – w drodze wymiany wpisów.
 6. Usługodawca nie dostarcza środków technicznych w celu publikowania na stronie internetowej Portalu wiadomości w postaci komentarzy Użytkowników.
 7. Usługodawca może zrezygnować z opublikowania komentarza lub usunąć post bez powiadamiania o tej okoliczności Użytkownika. Usługodawca nie będzie ponosić wobec Użytkownika odpowiedzialności z tego tytułu.
 8. Komentarze mają charakter własnych, prywatnych opinii-porad Użytkowników.
 9. Za ewentualne następstwa zastosowania się do treści opinii – porad Usługodawca nie odpowiada. Usługodawca nie sprawdza przechowywanych i udostępnianych na łamach Portalu komentarzy pod jakimkolwiek względem.
 10. W razie gdy Usługodawca, uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych umieszczonych w Portalu a dostarczonych przez Użytkownika, Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych innym Użytkownikom Portalu (usunie post). W takim przypadku Usługodawca powiadomi Użytkownika na jego adres email podany w Portalu o zablokowaniu ww. danych i nie będzie odpowiadać względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 11. Udostępnienie danych osobowych o osobie zamieszczającej Komentarze naruszające w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich lub w inny sposób naruszające przepisy prawa nastąpi, na żądanie uprawnionych podmiotów – na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA USŁUGODAWCY

 1. Zasoby informacyjne i cała pozostała zawartość Portalu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki dostępne w Portalu stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Portalu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Zarobkowe wykorzystywanie, a także nieodpłatne udostępnianie w sieci Internet treści pochodzących z Portalu wymaga zgody Usługodawcy.
 4. Zabronione jest pobieranie zawartości treści udostępnionych w Portalu i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
 5. Każde naruszenie praw autorskich Usługodawcy przez Użytkownika może spowodować podjęcie kroków prawnych skutkujących odpowiedzialność cywilną lub karną, zgodnie z postanowieniami przepisów prawa.
 6. Korzystanie przez osoby trzecie w ramach dozwolonego prawem użytku z fragmentów treści zamieszczonych w Portalu, może odbywać się na podstawie przepisów prawa autorskiego, pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła poprzez podanie pełnego adresu WWW portalu oraz nazwy artykułu/publikacji.

§12. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej Portalu w zakładce „Kontakt” lub pisemnie na adres Usługodawcy:
  Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne ul. Miszewskiego 3/4, 80-239 Gdańsk.
 3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wykonywania Usługi przez Usługodawcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Użytkownika (login) wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Usługodawca powiadamia Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 6. Korespondencja w sprawach reklamacyjnych odbywa się drogą elektroniczną, chyba że Użytkownik zarządza przesyłania korespondencji drogą pocztową. 

§13. PRAWO DO ODSTĄPIENIA

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie rzeczy lub w przypadku umowy o świadczenie usług – od dnia jej zawarcia.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o otrzymaniu oświadczenia poprzez przesłanie wiadomości na adres mailowy Użytkownika.
 4. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Treść oświadczenia o odstąpieniu Użytkownik otrzymuje również wraz z wiadomością e-mail potwierdzającą założenia konta.
 5. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkowników poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej Portalu. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 2. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powiadomić Usługodawca na piśmie (lub pocztą elektroniczną) o wypowiedzeniu umowy. Po wypowiedzeniu umowy konto Użytkownika zostanie zablokowane, a dane osobowe Użytkownika będą dalej przetwarzane w zakresie określonym w art. 19 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich ogłoszenia, chyba że co innego wynika z ich postanowień. Warunki świadczenia usług, co do których umowa została zawarta przed zmianą Regulaminu, nie ulegają zmianie do czasu ich wykonania.
 4. Regulamin oraz zawarte na jego podstawie Umowy podlegają prawu polskiemu.
 5. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą lub Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według zasad ogólnych.
 6. Miejscem wykonania umów o świadczenie usług zawartych na postawie niniejszego Regulaminu jest siedziba Usługodawcą.
 7. Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki: wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy; polityka prywatności; informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Załącznik 1

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Pouczenie: Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres mailowy 

 1. Adresat:
 2. Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 3. Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 4. Imię i nazwisko konsumenta (-ów)
 5. Adres konsumenta (-ów)
 6. Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 7. Data

(*)Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

Polityka Prywatności

 

Załącznik nr 3

Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługodawca, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych Z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających infrastrukturę Usługodawcy przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

Konie trojańskie

Są to programy komputerowe, które udają przydatne oprogramowanie, a w rzeczywistości powoduje szkody. Konie trojańskie rozprzestrzeniają się dzięki otwarciu programu przez oszukanego użytkownika, który myśli, że pochodzi on z wiarygodnego źródła. Ich celem jest uzyskanie dostępu i przyjęcie kontroli nad komputerem użytkownika.

Wirusy

Są to kody komputerowe, które dołącza się do programu lub pliku, dzięki czemu można stopniowo zarażać kolejne komputery. Każdy odwiedzony komputer zostaje zainfekowany. Wirusy mogą uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Najlepszą ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym, jak i na komputerze użytkownika.

Spam

To niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Spam jest zjawiskiem szkodliwym z uwagi na to, że:

 1. powoduje zatykanie się łączy i blokuje miejsce na twardych dyskach,
 2. przetworzenie Spamu zabiera czas serwerom, spowalniając ich działanie,
 3. powoduje również stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, bo muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości, a ponadto utrudnia czytanie normalnej poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu „przysypania” przychodzącym spamem) – zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej,
 4. naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszty ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji, a zatem jest formą wyłudzenia,
 5. narusza prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści, których nie życzyliby sobie oglądać, np. obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci,
 6. wiąże się często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami,
 7. powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej.

Robaki

Robak, tak jak wirus, kopiuje się z jednego komputera na drugi, ale robi to automatycznie. Przede wszystkim przyjmuje kontrolę nad funkcjami komputera odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji. Gdy robak znajdzie się w systemie, rozprzestrzenia się samodzielnie. Wielkim zagrożeniem związanym z robakami jest to, że mogą one powielać się w wielkiej liczbie. Na przykład robak może rozsyłać własne kopie do wszystkich osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu e-mail – kiedy ich komputery robią to samo, powstanie efekt domina prowadzący do przeciążenia firmowych sieci oraz całego Internetu. Nowe robaki rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Blokują sieci i mogą wydłużyć czas oczekiwania na wyświetlenie stron sieci Web w Internecie.

Phishing

Metoda oszustwa polegająca na podszywaniu się pod inną osobę, firmę, instytucję godną zaufania celem wyłudzenia określonych informacji (np. danych logowania, w szczególności hasła dostępu do konta w celu „weryfikacji konta” albo zmian systemowych, technicznych, programowych.

 

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer oraz inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w odpowiednie zabezpieczenia. w szczególności w program antywirusowy oraz zaporę sieciową.